ارورهای داکت اسپلیت گرین مدل اینورتر

:سنسور محیطی یونیت داخلی ایراد دارد A1ارور

:سنسور دمای اواپراتور معیوب استA2ارور

:ایراد از پمپ درین یونیت داخلیA5ارور

:ماژول ایپرام یونیت داخلی ایراد داردA8ارور

:خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجیA9ارور

:خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و سیم کشی کنترلر AAارور

:خطای سنسور دمای محیطیC1ارور

:خطای سنسور دیفراستC2ارور

:خطای دمای سنسور دیسشارژکمپرسورC3ارور

:خطای سنسور پایپC6ارور

:خطای سنسور دمای سیم پیچ C8ارور

:خطای سنسور های پرشر H1ارور

:خطای سنسورلو پرشرH4ارور

:خطای شیر ۴طرفهE1ارور

:سنسور دمای دیسشارژ غیر عادی است دستگاه سریعا خاموش نماییدE3ارور

دقت داشته باشید که تمامی کد های خطا و نشاندهنده بخش خطا دهنده بوده و امکان دارد قسمتی دیگر نیز با این خطا هم راستا بوده پس کاملا دستگاه را بررسی نمایید

داکت اسپلیت اینورتر گرین از برد اینورتر به همراه کمپرسور اینورتر و گاز R410بهره می برد