در این بخش ما تعدادی از ارور های داکت اسپلیت گرین را به شما ارایه می دهیم :

خطای ارتباطی  بین یونیت داخلی و یونیت بیرونی :F1ارور

:دمای دیسشارژ غیر عادی است محافظت از یونیت خارجی EAارور

:محافظت از فشار زیاد یا محافظت از فشار پایینE9ارور

:سنسور دمای دیسشارژ غیر عادی است E8ارور

:سنسور دمای یونیت خارجی غیر عادی استE7ارور

:خطای فاز –محافظ یونیت خارجی E6ارور

:خطای ارتباطی سیم کشی کنترلر E5ارور

:ایراد از سیستم تخلیه درین در صورت موجود بودن درین و در صورت نبودن E4ارور

درین ویا ایراد از برد می باشد

:سنسور سیم پیچ یونیت داخلی غیرعادی استE3ارور

:سنسور سیم پیچ یونیت خارجی غیرعادی استE2ارور

:سنسور دمای یونیت داخلی غیر عادی استE1ارور

:نشتی گاز یا نبود مبرد در سیستم E0ارور

دستگاه های که دارای کد خطا می باشند به تعمیرکار این کمک را میکند که به وسیله کد خطا مشکل دستگاه را سریع تر و دقیق تر برطرف نماید

توجه داشته باشید که بعد مشخص شدن خطای دستگاه حتما با شرکت تماس گرفته و هرگز دستگاه را دستکاری نکنید