ارور پکیج گلدیران مدل پایونیر

ارور پکیج گلدیران

مدل های Pioneer(p262-FWFS)-(p302-FW/FS)

ارورE1 پکیج گلدیران: عدم تشکیل ویا تشخیص شعله( زمانی که با این کد خطا رو به رو می شویم احتمال قطع بودن گاز ورودی ساختمان وجود دارد پس ابتدای کار گاز ورودی را چک نموده و سپس به دنبال تست قطعات دیگر می رویم)

ارورE2 پکیج گلدیران: حرارت بیش از حد (رخ دادن کد خطای E2 به منزله گرفتگی در داخل پکیج می باشد یکی از شایع ترین مشکلات که سبب رخ دادن این خطا می شود گیرپاژ بودن پمپ می باشد که ابتدا پمپ را چک نمایید )

ارورE3 پکیج گلدیران: اشکال در تهویه ویا پرشر فن( همانطور که مشخص است این کد خطا مربوط به گرفتگی دودکش و یا عدم فعالیت فن می باشد بنابراین ابتدا مسیر دودکش را چک نمایید سپس قطعات را تست نمایید.

ارورE4 پکیج گلدیران: کمبود اب در مدار (توجه داشته باشید که مقدار آب لازم جهت ادامه فعالیت پکیج حداقل مقدار ۰.۵ بار می باشد زمانی که فشار از این مقدار عبور کند پکیج در حالت اضطرار از ادامه فعالیت پکیج جلوگیری می نماید.فشار استاندارد ۱.۵ بار می باشد.)

ارورE6 پکیج گلدیران: سنسور ابگرم مصرفی خراب است

ارورE7 پکیج گلدیران: سنسور گرمایشی خراب است

ارورE9 پکیج گلدیران: منجمد شدن سیستم گرمایشی

ارور پکیج گلدیران مدل Prestige

ارورE1 پکیج گلدیران: شکستگی الکترود تشخیص دهنده جرقه 

ارورE2 پکیج گلدیران: مشکل گرم شدن بیش از حد   

ارورE3 پکیج گلدیران: مشکل لوله ابگرم خروجی

ارورE4 پکیج گلدیران: پایین بودن فشار اب در مدار گرمایش

ارورE6 ,E7 پکیج گلدیران: حسگر دما معیوب شده است

ارورE9 پکیج گلدیران: منجمد شدن سیستم گرمایش

Max eliteارور مدل

ارورE1 پکیج مکس الیت:کمبود فشار آب (فشار آب مدار گرمایش را بر روی ۱.۵ بار تنظیم نمایید)

ارورE2 پکیج مکس الیت:مشکل در برقراری شعله (فاصله نامناسب یون و جرقه زن از برنر می باشد که باید توسط تعمیرکار بررسی گردد)

ارورE3 پکیج مکس الیت:سنسور مدار گرمایشی خراب است

ارورE4 پکیج مکس الیت: سنسور ابگرم مصرفی خراب است

ارورE6 پکیج مکس الیت:خطای فشار هوا( دودکش پکیج دچار گرفتگی شده است و یا قسمت خلیه محصولات احتراق با مشکل رو به رو گردیده که باید توسط تعمیرکار چک گردد)

ارورE7 پکیج مکس الیت:دمای بیش از حد مجاز مدار گرمایشی (معمولا در این حالت پمپ پکیج گیرپاژ نموده و یا مدار گرفتگی شدید دارد که باید توسط تعمیرکار مورد تست و بازدید قرار گیرد)

ارورE0 پکیج مکس الیت:خطای سنسور اب سرد ورودی

ارورEE پکیج مکس الیت:انتخاب غلط کلید دیپ روی برد کنترل